“PRITISAK ZA PRISTUP”

 

INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Trajanje projekta je 15 mjeseci u razdoblju od 01.09.2022. godine do 30.11.2023. godine.

Prijavitelj i korisnik projekta „Pritisak za pristup“ je Društvo multiple skleroze Brodsko – posavske županije, a Partneri na projektu su:

 1. Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco – Moto“;
 2. Policijska uprava brodsko – posavska;
 3. Ured Pravobranitelja za osobe s invaliditetom;
 4. Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko – moslavačke županije i
 5. Udruga Artepunkt Skandinavia.

Projekt „Pritisak za pristup“ doprinosi sljedećem prioritetnom programskom području: „Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta“.

Projekt „Pritisak za pristup“ primarno doprinosi programskom učinku „Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju“.

SAŽETAK PROJEKTA

Osobe s invaliditetom i osobe oboljele od multiple skleroze se često susreću s problemima  pristupačnosti, npr. kod u ulaska u muzej, pojedine javne ustanove, restorane; često se parkira na označena mjesta na kojima oni imaju prednost te neredovito ostvaruju prava na zdravstvenu rehabilitaciju.

Zagovaračkim i javnim kampanjama: „Želiš li se mijenjati za moje mjesto“, „Zdravstvena rehabilitacija“, „Arhitektonska pristupačnost“ i „Turistička pristupačnost“ u suradnji s predstavnicima javne vlasti želimo ukazati na njihove probleme te unaprijediti poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava osoba s invaliditetom.

Radijskim emisijama, dramama i jinglovima o ljudskim pravima, pristupačnosti u kojima će sudjelovati osobe s invaliditetom i osobe oboljele od multiple skleroze se želi povećati svijest šire javnosti o problemima osoba s invaliditetom te pridonijeti poboljšanju kvalitete života žrtava kršenja ljudskih prava.

Nakon provedenih kampanja očekujemo da će vozači pripaziti na parkiranje svojih vozila na parkirališnim mjestima označenim za osobe s invaliditetom;  očekujemo poboljšanje uvjeta za ostvarivanje prava na zdravstvenu rehabilitaciju te da će se poboljšati uvjeti za pristupačnost u pojedinim turističkim objektima i javnim ustanovama.

Projektni partner iz Norveške Artepunkt Skandinavia doprinijet će svojim inovativnim i kreativnim pristupom u izradi medijskih sadržaja (radiom drama) s ciljem upoznavanja šire javnosti o problemima i poteškoćama s kojima se OSI i osobe oboljele od multiple skleroze susreću.

Ciljana skupina, OSI i osobe oboljele od MS-a se susreću sa problemom kršenja temeljnih ljudskih kroz nedovoljno osiguranu arhitektonsku i turističku pristupačnost, te neredovito ostvarivanje prava na zdravstvenu rehabilitaciju.

Opći cilj projekta je unaprijediti poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava OSI kroz zagovaranje njihovih temeljnih prava na jednako postupanje, dok su ključne aktivnosti projekta zagovaračke i javne kampanje, predstavljanje rada i djelovanja OCD-a i savjetodavna pomoć ciljanoj skupini.

Specifični ciljevi projekta :

 1. Promicanje poštivanja ljudskih prava OSI kroz zagovaranje jednakog postupanja prema osobama s invaliditetom i osobama oboljelim od multiple skleroze.
 2. Povećanje svijesti šire javnosti o problemima OSI i drugih ranjivih skupina radi osiguravanja jednakosti u društvu i smanjenju diskriminacije prema OSI, te informiranje o međunarodnim standardima ljudskih prava.
 3. Poboljšanje kvalitete života žrtava kršenja ljudskih prava kroz informiranje i osnaživanje osoba s invaliditetom i osoba oboljelih od MS-a.

Multiplikacijski učinak projekta se ostvaruje kroz objave medijskih kampanja na području drugih županija (OBŽ, VŽ, SDŽ) te podjelom pdf verzije priručnika o pristupačnosti u turizmu županijskim turističkim zajednicama RH.

Multiplikacijski učinak projekta osiguran je i kroz konferenciju o projektu za širu javnosti, web stranicama Radija 92 FM i partnera, gdje će biti dostupne pdf verzije izrađenih materijala na projektu za preuzimanje.

Kroz aktivnosti organizacijskog razvoja ojačat će se partnerska suradnja na projektu te osigurati temelji za daljnju nadogradnju projektnih aktivnosti, kao i za nove projekte.

Uloga prijavitelja, partnera i projekta je promicati poštivanje ljudskih prava OSI zagovaranjem jednakog postupanja prema OSI, povećanjem svijest šire javnosti o problemima OSI.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 1. Zagovaračke kampanje

1.1. Zagovaračka kampanja „Želiš li se mijenjati za mjesto“

1.2. Zagovaračka kampanja poboljšanja zdravstvene rehabilitacije

1.3. Zagovaračka kampanja arhitektonske pristupačnosti

1.4 Zagovaračka kampanja turističke pristupačnosti

 1. Javne kampanje

2.1 Medijska kampanja na temu zdravstvene rehabilitacije

2.2 Medijska kampanja na temu arhitektonska pristupačnost

2.3 Medijska kampanja na temu turistička pristupačnost sadržava

2.4 Promocija i podizanje svijesti o međunarodnim standardima o ljudskim pravima

 1. Javno predstavljanje rada i djelovanja OCD-a
 2. Savjetodavna pomoć OSI i oboljelima od MS-a žrtvama kršenja ljudskih prava

Kontakt osoba: Mia Mihić, voditeljica projekta

e-pošta: info@dmsbpz.hr, mia.mihic.hr@gmail.com

Web stranica za više informacija: https://www.dmsbpz.hr/

“Projekt “Pritisak za pristup” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova”;
 
Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda”

 

 

MEĐUNARODNI STANDARDI O LJUDSKIM PRAVIMA

Ljudska prava se odnose na pravnu, filozofsku i političku ideju prema kojoj svako ljudsko biće rođenjem bez obzira na svoj spol, porijeklo, državljanstvo stiče određena neotuđiva prava.

Osnova ljudskih prava je da su svi ljudi jednaki usprkos razlikama koje postoje između njih; načelo jednakosti kao i načelo nediskriminacije.

Temelj sustava zaštite ljudskih prava: Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima!

 • Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo, mora se štititi i poštovati!
 • Svatko ima pravo na slobodu i osobnu sigurnost!

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA prihvaćena od Opće skupštine Ujedinjenih naroda 10. 12.1948., smatra se međunarodnim standardom ljudskih prava.

Čl. 1.: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva.“

Čl. 28.: „Svatko ima pravo na društveni i međunarodni poredak u kojemu se prava i slobode utvrđene ovom Deklaracijom mogu u punoj mjeri ostvariti“

Međunarodni dan ljudskih prava – 10. prosinca

Ljudska prava se kategoriziraju kroz tri generacije:

 • generacija građanska i politička prava
 • generacija gospodarska, socijalna i kulturna prava
 • generacija kolektivna prava

Međunarodne standarde i načela zaštite ljudskih prava Republika Hrvatska implementirala je u nacionalno zakonodavstvo kroz Ustav i kroz zakone.

Hrvatska Vlada kao temeljna polazišta uzima zaštitu temeljnih sloboda i prava svakog čovjeka. Posebna pozornost pridaje se zaštiti prava nacionalnih manjina, osoba s invaliditetom, djece i žena, kao i svih ugroženih skupina jer je kontinuirano podizanje razine zaštite ljudskih prava.

(EUROPSKA) KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Temeljna ljudska prava :

 1. Dostojanstvo: ljudsko dostojanstvo, pravo na život, pravo na integritet osobe, zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne, zabrana ropstva i prisilnog rada,
 2. Slobode: pravo na slobodu i sigurnost, poštovanje privatnog i obiteljskog života, zaštita osobnih podataka, pravo na stupanje u brak i pravo na osnivanje obitelji, sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi, sloboda izražavanja i informiranja, sloboda okupljanja i udruživanja, sloboda umjetnosti i znanosti, pravo na obrazovanje, sloboda izbora zanimanja i pravo na rad, sloboda poduzetništva, pravo na vlasništvo, pravo na azil, zaštita u slučaju udaljavanja, protjerivanja ili izručenja
 3. Jednakost: jednakost pred zakonom, nediskriminacija, kulturna, vjerska i jezična raznolikost, ravnopravnost žena i muškaraca, prava djeteta, prava starijih osoba, integracija osoba s invaliditetom
 4. Solidarnost: pravo radnika na informiranje i savjetovanje u poduzeću, pravo na kolektivno pregovaranje i djelovanje, pravo na pristup službama za posredovanje pri zapošljavanju, zaštita u slučaju neopravdanog otkaza, pošteni i pravični radni uvjeti, zabrana rada djece i zaštita mladih pri radu, obiteljski i profesionalni život, socijalna sigurnost i socijalna pomoć, zdravstvena zaštita, pristup službama od općeg gospodarskog interesa, zaštita okoliša, zaštita potrošača
 5. Prava građana: pravo glasovati i biti biran na izborima, pravo na dobru upravu, pravo pristupa dokumentima, pravo na podnošenje peticije, sloboda kretanja i boravka, diplomatska i konzularna zaštita
 6. Pravda: pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje, pretpostavka nedužnosti i pravo na obranu, načela zakonitosti i razmjernosti kaznenih djela i kazni, pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen za isto kazneno djelo

! Svaki građanin može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju ili posebnim pravobraniteljima (pravobranitelj za osobe s invaliditetom), ovisno o vrsti povredi ljudskih prava.

Web stranica za više informacija: https://www.ombudsman.hr/

Letak o Međunarodnim standardima o ljudskim pravima

Standardi ljudskih prava

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

IZ SPEKTRA BOJA IZDVAJAMO PLAVU!

Predsjednica udruge Plavi cvijet, Iva Klarić govori o udruzi, djelovanju i načinu kako zajednicu učiniti boljom kada su u pitanju djeca s teškoćama iz autističnog spektra i za njihove roditelje.

Udruga je osnovana prije tri godine, ali napravila je niz projekata i konstantno ostavlja trag u društvu i zajednici.  Zahtjevnost teškoća i problema, potaknula je ove hrabre ljude, roditelje na niz akcija, kampanja i projekata. Udruga Plavi cvijet dobila je i prostor na korištenje od Župe na Budainci. Prostor je prilagođeno uređen, uz senzornu sobu, a djeci je potrebna širina prostora, a mi bismo dodali i ljubavi.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

PROMOTIVNI VIDEO

Promotivni video/film izrađen je u sklopu medijskih kampanja arhitektonska i turistička pristupačnost: https://youtu.be/_5ljAer_lMI

U sklopu projekta “Pritisak za pristup” provode se aktivnosti Medijske kampanje arhitektonska i turistička pristupačnost s ciljem povećanja svijesti šire javnosti o problemima OSI i drugih ranjivih skupina radi osiguravanja jednakosti u društvu, i smanjenju diskriminacije prema OSI, te informiranja o međunarodnim standardima ljudskih prava.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Ova društvena objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.  Sadržaj ove društvene objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja.

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

ODLIČAN “DAN” I NAJBOLJA DORA

U razgovoru s predsjednicom Dorom Bašić, predstavljamo Paraboćarski klub “Dan” iz Slavonskog Broda.

Klub broji 20 članova, a osvajači u  medalja na nacionalnoj, ali i europskoj razini.

– Boćanje je vrlo popularan sport, posebno kada govorimo u kontakstu paraolimpijskog sporta. Zanimljivo je i izazovno, a postaje sve popularniji u Hrvatskoj.

Treniramo u sportskoj dvorani Vijuš, koja nije u potpunosti pristupačna, ali zbog termina i nekih drugih uvjeta je prihvatljivo mjesto, istaklula je Dopra Bašić,predsjednica Kluba i igračica- osvajačica srebrne medalje na Svjestkom prvenstvu.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA

Tim projekta “Pritisak za pristup” organizirao je završnu konferenciju projekta.

O tehničkim podacima i ostvarenim ciljevima govorila je koordinatorica projekta Ivana Džida.

Veliku potporu projektu, kao projektni partneri dali su predstavnici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaldiitetom, a o samom projektu “Pritisak za pristup” govorio je zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić. Uime upravitelja projekta Zaklade “Slagalica”, u sklopu završne konferencije razgovarali smo i s Mirnom Šmit koja nam je dala poticaj za nastavak ovakvih društvenih projekata, posebno što pristupačnost kada su u pitanju osobe s invaliditetom, treba biti prioritet.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

 INKLUZIVNO, UZ POTPORU U ZAJEDNICI

Gošća današnje emisije je Ljlija Brica, predsjednica Centra za inkluzivnu podršku Slavonski Brod. Na svim razinama i područjima, stručni tim ljudi pruža potporu i uključuje ljude s intelektualnim teškoćama u svakodnevni život zajednice.

Centar ima 75 članova, a jako su ponosni na program poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja, u 11 stambenih zajednica. Pazimo na sve individualne potrebe i dajemo podršku da svaki od naših članova ima ispunjen i dostojanstven život.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

PRILIKA, NE SAŽALJENJE!

U emisiji predstavljamo udrugu osoba s intelektualnim teškoćama OSIT iz Bjelovara.

Udruga aktivno djeluje u zajednici od 1997. godine.

O važnosti deinstitucionalizacije, uključivanja u zajednicu, potpore obitelji- samo su neke od tema koje smo otvorili u razgovoru s tajnikom udruge, Mariom Blahom.

Nedavno je organiziran i okrugli stol, naziva “Ne tražimo sažaljenje, tražimo priliku!, na kojem su predstavljene i mogućnosti i prilike kako osobe s intelektualnim teškoćama uključiti u rad, zajednicu, život..

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

KOŠARKA  NA TERENU I SVIJEST U ZAJEDNICI!

Košarkaški klub osoba s invaliditetom predstavio nam je  Igor Ogajšek;

Klub je osnovan 1998. godine, kao udruga koja je proistekla iz Domovinskog rata i trebala nam je neka zanimacija, i socijalno uključivanje za povećanje kvalitete života. Tu je sport najbolji izbor!

Imamo više od 30 članova, i igramo prvu i drugu ligu, Kup Hrvatske, brojne međunarodne turnire… Bljesak je naš međunarodni turnir, na koji smo izuzetno ponosni. Treninzi su tri puta tjedno u Slavonskom Brodu i u Novoj Gradiški. Imamo stalne edukacije uključivanja mladih u sport.

Ono što nam je uvijek nedostatak su financije, kombi vozilo i posebno prilagođena kolica za košarku koja su jako skupa, rekao je Igor uz poruku:

Dođite, igrajte, navijajte, uključite se!

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

FILM KAO PLATFORMA INKLUZIVNE KULTURNE PRAKSE

 U Klanjcu je održan filmski festival naziva “Film svima” kojemu je ciljana pubilka bila filomofili s invaliditetom. Događaj je bio u sklopu projekta udruge Filmaktiv. Iz udurge i o udruzi razgovaramo s voditeljicom kulturnih projekata, Majom Ogrizović.

Organiziramo filmsko i medijsko opismenjavanje zajednice, kroz radionice, audio vizualne događaje, produkcije filmova, s naglaskom na dokumentarce, organiziramo filmske festivale, i ono čime se posebno bavim su inkluzivne kulturne prakse.

“Film svima” slavi ove godine 8. rođendan, i to je baza za sve druge inkluzivne projekte, rekla je Maja Ogrizović.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

INKLUZIVNO IZ NORVEŠKE U SLAVONSKOM BRODU

U sklopu projekta “Pritisak za pristup” ugostili smo naše projektne partnere – predstavnike Udruge Artepunkt iz Norveške koja djeluje međunarodno- od Beograda, Osla, Londona do Beča.

Razgovarali smo s Dejanom Jankovićem  o inkluzivnim projektima; -Bavimo se performansom u izvođačkim aktivnostima, edukacijama, školom glume, kulturnom suradnjom… Uključujemo ossbe s invaldiitetom, i imali smo posebnu predstavu za slijepe i slabovidne.

U sklopu ovoga projekta radili smo radio drame, i sada uživo donijeli smo tu novu komponentu  uključivosti i osviještenosti, ističe Dejan.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

TAEKWONDO KAO SPORT I TERAPIJA!

Kristian Škraban predstavio je taekwondo klub za OSI, Kukkiwon Zagreb.

Kristian je trener, predsjednik Hrvatskog parataekwondo saveza. Klub je krenuo 2016. kada je moj sin stradao u prometnoj, kao rehabilitaciju počeo je trenirati i kada sam vidio da se tu nejegovo zdravlje poboljšava, uz naravno, nadzor stručnih osoba, taekwondo mu je pomogao. Zaista! Otvorili smo udrugu i krenuli smo raditi, danas brojimo 12 članova, to se uvijek mijenja. Dio smo vrhunskih natjecanja, tu su europska i svjetska prvenstva, terapijski i rekrativno. Naziv Kukkiwon dolazi iz Koreje, a na ovaj način im dajemo priznanje i zahvalnost, rekao nam je Kristian.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

ČUVAJ ME, PORUČUJU IZ ŽUPANIJSKE LIGE ZA BORBU PROTIV RAKA

 Razgovarali smo s tajnikom Lige za borbu protiv raka brodsko-posavske županije, Darkom Jurišićem. Liga postoji više od 50 godina, čine ju volonteri, odnosno svi koji su voljni uložiti vrijeme i znanje u dobrobit za borbu protiv raka.

-Imamo niz aktivnosti i jedna smo od najaktivinijh Liga u Hrvatskoj. Tu su radionice, predavanja, i utrka kao kruna godine- podizanje svijesti o prisutnosti raka, bolesti koja ne bira. Važne donacije zahvaljujući Ligi uručene su Općoj bolnici.  Poruka : “Čuvaj me!”-  znači  zdravlje je bitno, čuvajte ga i budite odgovorni prema zdravlju. To je prevencija!, ističe Darko Jurišić.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

S RADMILOM UKORAK S VREMENOM!

Radmila je  članica Društva MSa Bjelovarsko-bilogorske županije, nova je u udruzi, ali svakodnevnim aktivnostima pomaže, ne samo članovima, nego i zajednici. Inspirativna je govornica, koja nas potiče na brigu o sebi i drugima te koliko je važno odvojiti vrijeme za druge i raditi ono što voliš.

Radmila je istaknula i važnost udruge koaj je vrlo aktivna.Okuplja 86 članova, a ona vjeruje da će se i drugi uključiti jer  ima još ljudi s dijagnozom ms-a koji se nisu percipirali i ne žele biti vidljivi.

Udruge su suočene s materijalnom egzistencijom, ali morat će prerasti u nešto drugo, vjerujem bolje, ali ne treba gubiti civilni smisao, i naravno,  treba ići u korak s vremenom!, poručuje Radmila.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

VUKOVARCI, SVE NAJBOLJE!

Ove godine obilježili smo 20 godina rada Društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije.

Poruku je poslala neurologinjai prijateljica udurge, Tea Mirošević Zubonja, a govorila je o važnosti medicinske podrške i osnivanje MS centara diljem Hrvatske koji bi sadržavali potpunu uslugu i rješavanje cijele MS problematike kako bi postigli kvalitetu života.

Jovana Bačić Beljić, psihologinja u udruzi uputila je čestitke i naglasila važnost suradnje i način kako razumijeti jedni druge.

Edina Šarić, profesorica s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta univerziteta u Tuzli, naglasila je važnost suradnje i prijateljstva, razmijenu iskustva i znanja. Održala je radionicu Terapija smijehom i istaknula koliko je smijeh važan za zdravlje.

Uz smijeh smo i mi vukovarskoj ekipi poželjeli sve najbolje!

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

MS ENERGIJA IZ GRADA KOJI TEČE

 Dijana Ivanišević, tajnica je Društva multiple skleroze Primorsko- goranske županije, a Koni Šešelić, administratorica u udruzi. Govorile su o važnosti udruge, suradnji, umrežavanju i načinu rada te na koji način zajednički ostvariti ideje, odnosno projekte i aktivnosti koje poboljšavaju život oboljelima od MS-a.

Udruga u Rijeci je prva udruga koja je osnovana 1979. godine, ima više od 400 članova, zato što imaju dobru suradnju s Klinikom i zahvaljujući tome svi koji dobiju MS dijagnozu, ubrzo postanu i članovi udruge.Razgovarali smo o zakonu o asistenciji, problemima i izazovima s kojima se suočavaju. Prostor udruge je na Korzu, u centru grada.

Ponekad  je teško raditi administrativni dio, jer je u udruzi uvijek živo,li bolje da je tako, zaključuju obje sugovornice.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

MS INSPIRACIJA DOLAZI IZ ŠIBENIKA I SPLITA

 U sklopu MS vikenda u Termama Tuhelj razovarali smo s   i Ivanom Kokić, predsjednicom DMS Splitsko-dalmatinske županije.

Ove dviej dame osim što su susjede, obje su inspirativne;

O udruzi i načinu kakao su se uključile u borbu, kako ih je dijagnoza usmjerila i kako su one svoj život oplemenile aktivnostima, ali i pomoći sebi i drugima, poslušajte u emisiji.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

DMS BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE RADNO I OSVIJEŠTENO

Bojan Blažević, predsjednik Društva multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije govorio je o druzi koja  postoji od 1992. godine i ima 86 članova, pružaju socijalne suluge uz niz radionica , uz naglasak na mentalno zadravlje.

-U 20 godina postojanja, slavili smo svoj rad i trud, imamo 15 zaposlenih, i fizioterapeuta na čemu su naši članovi izuzetno zahvalni.

Potpora lokalne jedinice postoji, ali uvijek može biti bolje. Trebamo se truditi još više osvijestiti javnost i upoznati ljude što i kakav je život s MS-om, ističe predsjednik udruge.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

BUDITE REGOČEV PRIJATELJ!

 Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod treba pomoć.. Razgovarali smo s predsjednicom Mirjanom Jakovčev o udruzi s naglaskom na činjenicu da je došlo vrijeme kada nema projekata, odnosno novih natječaja, ali članovi su tu i udruga treba pomoć zajednice kroz uključivanje volontera.

-Nismo pokleknuli, i dalje vrijedno radimo, i molimo sugrađane da se uključe volonterski u naše radionice. Krojačica, poljoprivredne aktivnosti, razne kreativne radionice ili jednostavno podrška osobama s intelektualnim teškoćama, poručuje predsjednica Jakovčev.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

OD TOČKE OSI

Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije je održala okrugli stol o pristupačnom i prilagođenom prijevozu za OSI.

Uz predstavljanje udruge, Danijel Balažić, predsjednik Udruge govorio je o važnosti prilagođenog prijevoza za svakodnevne aktivnosti OSI. Najprilagođeniji je zračni prijevoz pa onda je jasno da i ovi “prizemni” to mogu jednostavno prilagoditi.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

BRAVO ZA BRAVO!

Pri posjetu europskom parlamentu u Bruxellesu razgovarali smo s direktorom organizacije Bravo, Ismailom Šehićem. Bravo je nevladina organizacija iz Bosne i Hercegovine za BIH, a  koja djeluje europski, sa svjetskom tendencijom.

Ismail kaže da je jedini direktor u Bosni i Hercegovini koji nema plaću :) , ali da je ovaj volonterski angažman poticaj da se što više ljudi uključi u Bravo!

Poduzetništvo, neformalno obrazovanje mladih, sport, edukacije, prava žena, ekologija… samo su neke od aktivnosti udruge.

Volonterizam, digitalni nomadi, poslovni rizik, 24/7 radno vrijeme,partnerske organizacije … Zvuči zahtjevno, ali svi smo sretni i želimo što više aktivnosti i projekata, kaže Ismail.  A mi samo možemo reći bravoooooo!

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

TAKTILNO I SENZIBILNO

Udrugu slijepih Sisačko-moslavačke županije predstavio je predsjednik Darko Tomanić.

Udruga u zajednici djeluje skoro 70 godina. Provode niz projekata i aktivnosti, a  nama psoebno zanimljivabila je radionica o edukaciji preopoznavanja eura (kovanice), odnosno kako  ih razlikovati ako ste slijepa osoba. Jako je teško!

-Do Domovinskog rata udruga je imala stabilnost, ali početkom rata je sve stalo, a 1994. postajem predsjednik udruge i ponovno stvaramo sve, ne iz nule, nego minusa, prisjeća se Tomanić.

Uz odličnu web stranicu, razne radionice, električni pikado, niz je i drugih zanimljivosti…

Najvažnija je  promocija, odnosno vidljivost! Od kreativnih radionica, povezivanje s obrtnicima, zapsoleni… Dosta djece i mladih je uključeno, i  projekti su usmjereni njima, ističe predsjednik Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

JAVNO PREDSTAVLJANJE RADA I DJELOVANJA OCD-a

U sklopu aktivnosti „Javno predstavljanje rada i djelovanja OCD-a“ izrađene su radijske emisije u kojima su sudjelovali predstavnici OCD-a koji se bave osobama s invaliditetom i ranjivim skupinama.

Radijske emisije su se počele emitirati u rujnu 2022. godine s ciljem povećanja svijesti šire javnosti o problemima OSI i drugih ranjivih skupina radi osiguravanja jednakosti u društvu i smanjenju diskriminacije prema OSI, te informiranje o međunarodnim ljudskim standardima.

U radijskim emisijama su sudjelovali predstavnici OCD-a i iz drugih županija koji su predstavljali svoje udruge, područja djelovanja, probleme na koje nailaze i kako ih rješavaju.

U aktivnosti su sudjelovali predstavnici Društava multiple skleroze, udruga osoba s invaliditetom, udruga slijepih, udruga za promicanje mentalnog zdravlja, udruga osoba s intelektualnim teškoćama te mnogi drugi.

Predstavnici Društava multiple skleroze govorili su o svojim društvima koji okupljaju osobe oboljele od multiple skleroze. Društva su osnovana radi unaprjeđenja socijalno-zdravstvene zaštite oboljelih od multiple skleroze, edukacije članova, njihovih obitelji i šire lokalne zajednice te radi unaprjeđenja društvenog položaja i uloge oboljelih od multiple skleroze.

Udruge osoba s invaliditetom predstavili su svoje udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom s ciljem razvijanja društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s invaliditetom te zagovaranje modela za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje i uključivanje u život i razvoj zajednice.

Predstavnici udruga slijepih govorili su o svojim problemima i načinima na koji ih rješavaju u skladu s misijom udruga -osvještavanje ljudi na senzibilitet prema osoba s invaliditetom, koji rade na gradnji novih objekata da uzimaju u obzir potrebe osoba s invaliditetom. Udruge slijepi i slabovidnih osoba okupljaju članove koje educiraju i pomažu njima i njihovim obiteljima, te ih osposobljavaju za samostalan život.

Udruge za promicanje mentalnog zdravlja okupljaju bolesnike s psihotičnim poremećajima s ciljem ostvarivanja građanskih prava bolesnika s psihotičnim poremećajima, osobe s nevidljivom vrstom invaliditeta. Usmjerene su na poboljšanje kvalitete života bolesnika i njihove obitelji, osposobljavanje za samostalan život te očuvanje radne sposobnosti.

Udruge osoba s intelektualnim oštećenjima žele unaprijediti kvalitetu življenja osoba s intelektualnim teškoćama, unaprijediti prava te pružiti podršku osoba s intelektualnim oštećenjima i njihovim obiteljima.

_________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

SAVJETODAVNA POMOĆ OSI I OBOLJELIMA OD MS-A ŽRTVAMA KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA

U sklopu projekta “Pritisak za pristup”, koji je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova provodi se aktivnost Savjetodavna pomoć OSI i oboljelima od MS-a žrtvama kršenja ljudskih prava.
Cilj provedbe je poboljšanje kvalitete života žrtava kršenja ljudskih prava kroz informiranje i osnaživanje osoba s invaliditetom i osoba oboljelih od MS-a.
Savjetodavna pomoć OSI i oboljelima od MS-a žrtvama kršenja ljudskih prava pruža se kroz radijske emisije “U eteru sa psihologom” u eteru Radija 92 FM radi pružanja podrške žrtvama kršenja ljudskih prava kroz savjetodavne psihološke pomoći za osnaživanje pripadnika ciljane skupine prilikom zastupanja svojih interesa, obranu svojih temeljnih ljudskih prava i s nošenja s diskriminacijom. Sudionici u emisijama su predsjednici i članovi udruga Prijavitelja i Partnera na projektu, Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije, Društva oboljelih od multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije i Udruge osoba s invaliditetom Slavonski Brod “Loco-Moto”. 
Primjenom novog pristupa, kao što je pružanje savjetodavne pomoći OSI kroz radijske emisije „U eteru s psihologom“ pridonijet će se poboljšanju kvalitete života žrtava kršenja ljudskih prava kroz informiranje i osnaživanje OSI.
U sklopu ove aktivnosti izrađen je Opis edukativnih metoda koji se može preuzeti na sljedećem linku:
___________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

RADIO DRAMA- UŽIVO I U ETERU

Projekt „Pritisak za pristup“ umrežio nas je s Norveškom. Ugostili smo projektne partnere

Iz Udruge Artepunkt Skandinavia kako bismo izradili novu radio dramu.

Radio drama dio je aktivnosti Medijske kampanje turistička pristupačnost, a u svoje dramske uloge odigrali su; Helena Marić, Danijela Laštovica, Ružica Marijić i Filip Rosandić.

Kao dio aktivnosti “Jačanje projektnih partnerstva” Dejan Janković i Željko Radić (Artepunkt Skandinavia ) održali prezentaciju u sklopu koje su podijeljeni znanja, vještine i primjeri dobre prakse.

Projekt „Pritisak za pristup“ podržava Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova društvena objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

#acfcroatia #acfhrvatska #acfprojekti Active Citizens Fund Hrvatska

Društvo Multiple Skleroze BpžDruštvo Multiple Skleroze SmžUdruga OSI SB Loco Moto

_______________________________________________________________________

„PRITISAK ZA PRISTUP“

ZA TURIZAM BEZ PREPREKA

U sklopu projekta “Pritisak za pristup” proveden je lokalni turistički program, osmišljen i prilagođen za osobe s invaliditetom.

Lokalni turistički program proveden je u sklopu aktivnosti Zagovaračke kampanje turističke pristupačnosti, s ciljem promicanja poštivanja ljudskih prava OSI kroz zagovaranje jednakog postupanja prema osobama s invaliditetom i osobama oboljelim od multiple skleroze.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova društvena objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Sadržaj ove društvene objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

#acfcroatia #acfhrvatska #acfprojekti Active Citizens Fund Hrvatska

Udruga OSI SB Loco Moto Društvo Multiple Skleroze Smž

_______________________________________________________

PUNOG DAHA – PRITISAK ZA PRISTUP!

Javna medijska zagovaračka kampanja o arhitektonskoj pristupačnosti.

U sklopu kampanje održana je radionica o arhitektonskoj pristupačnosti. Prilagodba svih građevina, a osobito građevina javne namjene, vrlo je važna tema za sve osobe s invaliditetom, posebno one osobe koje imaju smanjene mogućnosti samostalnog kretanja. Pri tome treba imati u vidu kako je to važno u kontekstu osiguravanja arhitektonske, ali i komunikacijske pristupačnosti.

Nakon radionice su izrađene i proslijeđene preporuke Konzervatorskom odjelu Slavonski brod, Poglavarstvu grada Slavonskog Broda, udruzi stanara i suvlasnika zgrada, koordinaciji udruge stanara Republike Hrvatske. Snimljena je radijska emisija koja je emitirana 05.06.2023.;, promo spot (jingl)  i radio drama na temu arhitektonske pristupačnosti.

Radio drama izrađena je u sklopu bilateralne suradnje s norveškim partnerima, Artepunkt Skandinavia. Sudionici radio drame su bili: Ružica Marijić, Danijela Laštovica, Helena Marić i Filip Rosandić, autor i redatelj bio je Dejan Janković.

Cilj medijske kampanje na temu arhitektonska pristupačnost: podizanje svijesti i senzibiliziranje šire javnosti o problemima osoba s invaliditetom, zaštiti ljudskih prava, važnosti arhitektonske pristupačnosti i jednostavnim mogućnostima za unaprjeđenje.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Prijavitelj ovog projekta je Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije, a partneri su Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco – Moto, Policijska uprava brodsko-posavska, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije i Udruga Artepunkt Skandinavia iz Norveške. Projekt je započeo 1. rujna 2022., a trajat će ukupno 15 mjeseci, sve do 30. studenog 2023. godine. Kao opći cilj projekta je postavljeno unapređenje poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava osoba s invaliditetom kroz zagovaranje temeljnih prava na jednako postupanje. Kao ključne projektne aktivnosti planirane su zagovaračke i javne kampanje, te predstavljanje rada i djelovanja organizacija civilnog društva.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________

KAMPANJA „TURISTIČKA PRISTUPAČNOST“

U sklopu provedbe projekta „Pritisak za pristup“ provodi se zagovaračka kampanja „Turistička pristupačnost“.

Provelo se anketno istraživanje o problemima i poteškoćama, potrebama i prijedlozima za poboljšanje turističke pristupačnosti  lokalnih turističkih, kulturnih, ugostiteljskih i hotelijerskih objekata.  18 travnja 2023. godine je Održana je radionica 18. travnja 2023. godine u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“, radionicu je realizirao stručnjak za turističku pristupačnost Siniša Kekić. Radionica je sadržajno bila namijenjena predstavnicima turističke zajednice grada i županije, lokalnih turističkih agencija, lokalnih kulturnih ustanova, žrtvama kršenja ljudskih prava i predstavnicima OCD-a. Sudionici radionice su se imali prilike upoznati s općim preporukama za razumnu prilagodbu objekata kako bi se osobama s invaliditetom i svima drugima koji imaju izraženije potrebe za pristupačnošću osigurao bolji arhitektonski i konceptualniji pristup uslugama i sadržajima u svakodnevnom životu a tako i u turizmu. Pravilan pristup pristupačnosti temeljen na načelima univerzalnog dizajna pogoduje svim građanima društva ne samo osobama s invaliditetom. Sudionicima su prikazani dobri i loši primjeri i okruženja raznih turističkih destinacija te su savjetovani o mogućnostima razvoja turističke pristupačnosti.

Izrađen je priručnik o pristupačnosti u turizmu te opće preporuke o mogućnostima razvoja i unaprjeđenja turističke pristupačnosti koje će se uputiti turističkim zajednicama gradova i županija na području Republike Hrvatske; kulturnim ustanovama, turističkim agencijama, ugostiteljskim objektima na području Brodsko-posavske županije.

Kampanja se provodi u sklopu provedbe projekta „Pritisak za pristup“ koji je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Prijavitelj ovog projekta je Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije, a partneri su Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco – Moto, Policijska uprava brodsko-posavska, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije i Udruga Artepunkt Skandinavia iz Norveške. Projekt je započeo 1. rujna 2022., a trajati će ukupno 15 mjeseci, sve do 30. studenog 2023. godine. Kao opći cilj projekta je postavljeno unapređenje poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava osoba s invaliditetom kroz zagovaranje temeljnih prava na jednako postupanje. Kao ključne projektne aktivnosti planirane su zagovaračke i javne kampanje, te predstavljanje rada i djelovanja organizacija civilnog društva.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Priručnik o Turističkoj pristupačnoti:   Pravilan pristup pristučnom turizmu

 

____________________________________________________________________________

PREPORUKE POSI  ZAGOVARAČKA KAMPANJA ARHITEKTONSKA PRISTUPAČNOST

Prilagodba svih građevina, a osobito građevina javne namjene, vrlo je važna tema za sve osobe s invaliditetom, posebno one osobe koje imaju smanjene mogućnosti samostalnog kretanja. Pri tome treba imati u vidu kako je to važno u kontekstu osiguravanja arhitektonske, ali i komunikacijske pristupačnosti. Slijedom toga u okviru projekta „Pritisak za pristup“ preporučujemo donositeljima odluka i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave:

*Prilikom planiranja i projektiranja gradnje, rekonstrukcija ili obnova javnih objekata i/ili površina javne namjere, voditi računa o pristupačnosti takvih prostora i površina osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti sukladno načelima univerzalnog dizajna, a sve kako bi ti prostori u budućnosti bili pristupačni svim građanima.

*Preporučujemo pokroviteljstva na događanjima davati isključivo onim događanjima čija se održavanja planiraju u pristupačnim prostorima kako bi im svi građani mogli prisustvovati.

*Osobama s invaliditetom posebno su važni objekti u kojima su smještene ustanove i institucije koje se bave zdravstvenom zaštitom i socijalnom skrbi. Zbog toga preporučujemo korištenje svih mogućih izvora financijskih sredstava (vlastiti proračun, Državni proračun RH, sredstva natječaja Ministarstva hrvatskih branitelja i sredstva iz EU fondova) kako bi se iz pristupa takvim objektima uklonile sve postojeće arhitektonske prepreke koje onemogućavaju osobama s invaliditetom, ali otežavaju i drugim građanima samostalni pristup.

*Preporučujemo održavanje edukacija o osiguravanja elemenata arhitektonske pristupačnosti koje bi bile namijenjene stručnjacima građevinske struke, ali i svima drugima zainteresiranim, posebno predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

______________________________________________________________________

PAZIMO NA NAJRANJIVIJE

Tina Debeljak u eteru Radija92fm predstavila je Hrvatsku mrežu beskućnika. Njihov projekt usmjeren je na pomoć beskućnicima prikupljanjem adekvatne obuće. Žele osigurati cipele za svakog od njih jer veći dio svakog dana provode na cesti u uvjetima gdje adekvatna obuća i odjeća često doslovno život znače. Razvili su plan pristupa javnosti kako bi cijelo društvo potaknuli da se uključi u pružanje pomoći ovoj ugroženoj skupini koja broji nekoliko tisuća ljudi.

Hrvatska mreža za beskućnike registrirana je 30. 04. 2013.

Nakon višegodišnjeg neformalnog funkcioniranja, predstavnici sedam organizacija oformili su HMB kao nacionalnu, nevladinu organizaciju. Udruženih pravnih osoba koje skrbe o beskućnicima i sličnim socijalno isključenim skupinama građa te fizičkim osoba koje doprinose skrbi o beskućnicima i sličnim socijalnim isključenim skupinama građana, nastala dobrovoljnim udruživanjem radi unaprjeđenja skrbi o beskućnicima, suradnje i promoviranja prava beskućnika i slično socijalno isključenih skupina građana.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_____________________________________________________________________________

PAKETIĆI KAO ZNAK DA NETKO MISLI NA NAS

Pobjednica edukacijske i mentorske podrške neprofitnim organizacijama Ostavi dobar trag, fundraisingom do financijske otpornosti je Udruga Feniks iz Splita. Ovu edukaciju su prvi put organizirali Erste banka s partnerima ACT Grupa, Panda komunikacije i Erste zaklada. Od ukupno 41 udruge, koliko ih se prijavilo u ovaj program, do zadnje je stepenice stiglo njih devet, iz različitih krajeva Hrvatske. Udruga Feniks u projekt se uključila s idejom za pakete podrške osobama koje su na psihijatrijskom liječenju u KBC-u Split. „ Ideju za ovaj projekt dobila sam dok sam ležala u bolnici. Ono što sam ondje vidjela stvarno me je jako uznemirilo i pogodilo kao čovjeka. Kad čovjek završi u bolnici, to je uvijek jako stresno i izazovno, zastrašujuće, ali uglavnom se većina ljudi na to pripremi, spakira potrebne stvari, računa na podršku prijatelja, na one porukice: ‘Kako si?, Jesi dobro?, Što ti treba?’ Nažalost, ljudi koji su na psihijatrijskom liječenju nemaju taj luksuz. To je još prevelika tabu tema i nije slučajno da je odjel u podrumu bolnice, još onako na rubu grada. Ljude je sram uopće reći da se tamo liječe, i to opravdano, jer mogu izgubiti posao, roditeljsku skrb, ugled u društvu. Njihove obitelji se prave da oni ne postoje, da nisu tamo, nitko ih ne posjećuje, čak i ako ljudi žele. Treći i još važniji razlog je to što često ljudi budu prisilno hospitalizirani. Dovedu ih u bolnicu potpuno nespremne, oni ne misle da tamo trebaju biti, nemaju ni osnovne higijenske potrepštine, nemaju četkicu za zube, slušalice, čokoladu, bojice, pidžamu i nitko ih ne posjećuje. Stoga smatram da kao društvo dugujemo omogućiti jedan minimum dostojanstva tim ljudima među nama, kojih je i previše, jer nisam srela nijednu osobu koju ova tema osobno ne dira ili nekog njenog bliskog. Brojevi su veliki, ali mi ne radimo sa statistikom, mi radimo s ljudima“, rekla je Marina Vidović, osnivačica i predsjednica Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Feniks.

Udruga Feniks želi angažirati i aktivirati zajednicu kako bismo svi zajedno na bilo koji način – donacijama u robi, čarapama – pomogli tim ljudima i pokazali im da netko misli na njih. Želja im je potaknuti i tvrtke da kreiraju te male simbolične paketiće koji će zadovoljiti njihove osnovne fizičke potrebe tijekom liječenja. Time neće spasiti svijet, kako kažu, tim će ljudima i dalje biti teško, ali će osjetiti da nisu odbačeni i nepotrebni.

Mi smo mlada udruga, devet godina postojimo kao neprofitna inicijativa, ali samo dvije i pol godine smo formalno registrirani, rekla je Marina.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

________________________________________________________________________

RADIJSKA EMISIJA O ZDRAVSTVENOJ REHABILITACIJI

Od predsjednika Društva multiple skleroze BPŽ i člana Povjerenstva za osobe iz invaliditetom Grada Slavonskog Broda Željka Pudića u radijskoj emisiji saznali smo  za situacije koje ukazuju na propuste u ostvarivanju prava. U tim situacijama se osjeća velika doza nerazumijevanja. Primjeri iz stvarnog života OSI govore o pravu za koje se mora boriti, a ne da vam je dano. Pravilo je da na komisiju ne izađete osobno nego da pošaljete papirologiju i na temelju toga dobijete rješenje.

”Pravo na rehabilitaciju ostvarujemo na isti način duži niz godina, toplice se određuju nama u pravilu dva do tri tjedna. No, događa se da se pacijenti koji su oboljeli od multiple skleroze ne doživljava ozbiljno. Često se događa da kada je pacijent naizgled dobro i hoda dobije dva tjedna što nije dovoljno. Naime, kad dođete u toplice, prvi i zadnji dan nemaju terapiju i ako vas zahvati vikend ili praznik, broj terapija se smanjuje.”, dodaje Pudić koji naglašava da osobama koje boluju od MS je kratko i tri tjedna.

U razmjeni iskustava kaže da kolege iz u Zagrebu pred komisijom uredno dobiju rješenje za rehabilitaciju odmah isti dan, dok u Slavonskom Brodu čekaju i do desetak dana.

Pravo za rehabilitaciju je izuzetno važno za ostvarivanje zaključak je ove emisije. Društvo multiple skleroze BPŽ ukazuje na propuste koje smatraju dolaze iz neznanja. Ustanove koje donose odluke o tome koliko će OSI dobiti rehabilitaciju često se događa uskraćivanje tog prava.

Primjer je da iako ste od liječnika stručnjaka dobijete 45 termina za fizikalnog terapeuta koji vam dolazi kući, često sami skraćuju termine na 30 dana. “Saznanja i objašnjenje za to nemamo”, naglašava predsjednik Društva.

Na okruglim stolovima i sastancima gdje razgovaramo o takvim propustima nikad nema ljudi koji odlučuju o tome,  dodaje Pudić što je zapravo bitno, no to se još nije dogodilo. “Često ostanemo pred zidom i sami moramo kopati zašto nam se pravo nije ostvarilo. Zamislite nekog tko nema računalo i ne zna kamo se obratiti ili nema udrugu iza sebe da to istraži. To je jako teška situacija”, dodaje Pudić.

Sudionik ove radijske rasprave bio je i zamjenik Ureda pravobraniteljice OSI Darijo Jurišić koji je vrlo otvoreno razgovarao o propustima.

„Moj osobni dojam je da u pet godina rada u Uredu pravobraniteljice Osi koji se bavi temom zdravstvene rehabilitacije,u obliku godišnjeg izvješća koji se čita u Hrvatskom Saboru, može se vidjeti napredak u radu institucija i vjerojatno će za pet biti još bolje, ali imam osjećaj da ne radimo dovoljno za one kojima to sada potrebno. Na to nam ukazuju podaci kad vidimo duge liste čekanja, pritužbe su posljedica organizacije rada i može biti mnogo bolje , rekao je o ovoj temi zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

”Vrlo često smo suočeni s time da OSI, članovi njihove obitelji ili netko tko ima interes u tome negoduju zbog dana koje su dobili za rehabilitaciju u toplicama. Dogodi se često da isti stupanj invaliditeta dobije drugačije propisano vrijeme za rehabilitaciju. Više od 16 posto naših sugrađana su OSI ,a rehabilitacija treba biti dostupna svima”, dodao je Jurišić.

”Upravo zbog donošenja različitih rješenja istih kriterija mi smo u ovom projektu preporučili nadležnom tijelu Zavodu za zdravstveno osiguranje razvoj i izradu detaljnih uputa i još detaljniji rad protokola za rad vještaka. Tako da se ne bi dogodilo da u različitim dijelovima Hrvatske da OSI s istim postotkom invalidnosti dobiju različiti tretman, a i OSI će znati na koliko rehabilitacije mogu računati.”, zaključuje.

Dodaje da se OSI premalo pritužuju na načine provođenja zdravstvenih usluga s obzirom na dugačke liste čekanja. Najčešća pritužba pacijenata, dodaje zamjenik pravobraniteljica za OSI je dobivanje znatno manji broj dana u toplicama ili nemogućnost iskorištavanja termina vikendom kada pacijent ne može dobiti terapiju

”Ono što trebamo težiti je specifikacija i osobni pristup. Bitno je da se svaki slučaj sagleda i da se sa stručnog aspekta donosi odluka. Moramo imati određeno povjerenje u liječnike.”, zaključuje.

Ova radijska emisija napravljena je u svrhu  provedbe projekta „Pritisak za pristup“ koji je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Prijavitelj ovog projekta je Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije, a partneri su Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco – Moto, Policijska uprava brodsko-posavska, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije i Udruga Artepunkt Skandinavia iz Norveške. Projekt je započeo 1. rujna 2022., a trajat će ukupno 15 mjeseci, sve do 30. studenog 2023. godine. Kao opći cilj projekta je postavljeno unapređenje poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava osoba s invaliditetom kroz zagovaranje temeljnih prava na jednako postupanje. Kao ključne projektne aktivnosti planirane su zagovaračke i javne kampanje, te predstavljanje rada i djelovanja organizacija civilnog društva.

________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

KAMPANJA – „ARHITEKTONSKA PRISTUPAČNOST“

U sklopu projekta Pritisak za pristup zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić održao je 7. veljače u Slavonskom Brodu radionicu o temi „Arhitektonska pristupačnost“. Radionica je bila namijenjena stručnjacima koji se bave projektiranjem i planiranjem građenja objekata i javnih površina, kao i osobama s invaliditetom, članovima udruga.

Sudionici su se na ovoj radionici imali prilike upoznati s lošim i dobrim primjerima iz svakodnevnog života i okruženja različitih urbanih sredina. Posebno zanimljivo bile su slagalice situacija koje su sudionici zajedno kroz timski rad slagali, a što je bio ujedno i uvod u zajedničke rasprave o prikazanim primjerima. Pristupačnost je izuzetno važna tema za sve osobe s invaliditetom, a posebno se odnosi na potrebe oblikovanja pristupačnog životnog okruženja koje tada značajno utječu i na kvalitetu življenja i mogućnosti uključivanja osoba s invaliditetom u svakodnevni život zajednice. Brojni primjeri iz prakse ukazuju kako su arheološke barijere vrlo često rezultat primjene neodgovarajućih rješenja ili iz neznanja ili zbog nesagledavanje suštinske problematike, jer ono što je utemeljeno na načelima univerzalnog dizajna i što je pristupačno osobama s invaliditetom, bit će pristupačno i sigurno pristupačnije i svima ostalima.

Ova je radionica na kojoj je sudjelovalo tridesetak sudionika održana u okviru provedbe projekta Pritisak za pristup koji je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Prijavitelj ovog projekta je Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije, a partneri su Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod Loco Moto, Policijska uprava brodsko-posavska, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije i Udruga Artepunkt Skandinavia iz Norveške. Projekt je započeo 1. rujna 2022., a trajati će ukupno 15 mjeseci, sve do 30. studenog 2023. godine. Kao opći cilj projekta je postavljeno unapređenje poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava osoba s invaliditetom kroz zagovaranje temeljnih prava na jednako postupanje. Kao ključne projektne aktivnosti planirane su zagovaračke i javne kampanje, te predstavljanje rada i djelovanja organizacija civilnog društva.

 

PRITISAK ZA PRISTUP

KAMPANJA – ŽELIŠ LI SE MIJENJATI ZA MJESTO

U petak, 3. veljače, održana je konferencija za medije povodom projekta „Pritisak za pristup“. Projekt „Pritisak za pristup“ financiran je sredstvima iz Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, u sklopu Poziva za prijavu srednjih projekata. Prijavitelj i korisnik projekta „Pritisak za pristup“ je Društvo multiple skleroze Brodsko – posavske županije, a partneri na projektu su:Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod “Loco – Moto” Policijska uprava brodsko – posavska; Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom; Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko – moslavačke županije i Udruga Artepunkt Skandinavia.

Predsjednik Društva multiple skleroze brodsko-posavske županije Željko Pudić rekao je kako je u sklopu projekta provedena Zagovaračka kampanja „Želiš li se mijenjati za mjesto“:

“Kampanja je realizirana u međusektorskoj suradnji s partnerom na projektu, Policijskom upravom Brodsko-posavske županije i zahvaljujemo se svima na suradnji. Kampanja se provela u cilju ostvarivanja specifičnog cilja projekta: Promicanje poštivanja ljudskih prava OSI kroz zagovaranje jednakog postupanja prema osobama s invaliditetom i osobama oboljelim od multiple skleroze. Svrha kampanje je bila izravno utjecati na svijest vozača na promjenu razmišljanja i osvijestiti ih o problemima s kojima se OSI svakodnevno susreću i na koji im oni način, svjesno ili nesvjesno pridonose i dodatno narušavaju kvalitetu života. Kroz provedbu ankete među osobama s invaliditetom odredile su se lokacije na kojima se učestalo zauzimalo osigurano parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom, te se time kršilo pravo osoba s invaliditetom na jednaku dostupnost parkirališnim mjestima.” – rekao je Željko Pudić

U sklopu kampanje ustanovljeno je učestalo kršenje prava osoba s invaliditetom na sljedećim frekventnim lokacijama u gradu Slavonskom Brodu:

Ulica Josipa Jurja Strossmayera;

Trg pobjede 18;

Ulica Stjepana pl. Horvata 28;

Autobusni kolodvor, Trg hrvatskog proljeća 12;

Trg žrtava rata;

Petra Krešimira IV 20.

Na navedenim lokacijama postavljeni su na postojeće prometne znakove personalizirani prometni znakovi s fotografijama osoba s invaliditetom, koje direktno „pitaju“ svoje sugrađane žele li se mijenjati za osobe s invaliditetom.

Predsjednica udruge “Loco – Moco” Gordana Mišković ističe:

“Nama najveći problem u životu predstavlja mobilnost i pristup, kako u objektima i javnim površinama, ali i u samim objektima. Zato ukazujemo i na važnost parkirališnih mjesta za nas. Ta mjesta bi trebala imati dovoljno mjesta za nesmetano kretanje pri ulasku i izlasku iz automobila. Kampanjom se želi doprinijeti poboljšanju kvalitete života skupine građana koja je nažalost, još uvijek, često zanemarena u mnogim segmentima. Stoga je nužno ta mjesta ostaviti onima koji ih uistinu trebaju. Naziv kampanje nosi jednostavnu, svima jasnu poruku. Želimo ukazati kako se nepropisnim parkiranjem osobama s invaliditetom onemogućava normalan život, a alternativu nemaju. Kampanja i educira, ali i podiže svijest javnosti. Ujedno potičemo i ostale gradove u Republici Hrvatskoj na provođenje iste ili slične kampanje kako bi upozoriti svoje sugrađane da se ne parkiraju na mjesta predviđena za osobe s invaliditetom, osim ako i sami nemaju oznaku pristupačnosti.” – rekla je Gordana Mišković.

“Podrška civilnom društvu jedan je od ključnih prioriteta Programa darovnica Europskog gospodarskog prostora (dalje: EGP) i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. (dalje: FM) za koje sredstva osiguravaju Island, Lihtenštajn i Norveška. Cilj financijskih mehanizama je pridonijeti smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi i jačati bilateralnu suradnju između država darovateljica i država korisnica. – rekla je voditeljica projekta Mia Mihić.

Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske  podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR. Trajanje projekta je 15 mjeseci u razdoblju od 1.9.2022. godine do 30.11.2023. godine.

Na tiskovnoj konferenciji govorio je i predstavnik Policijske uprave brodsko posavske županije Zlatko Zarožinski.

“Mi smo ovdje upravo da provedemo u djelo sve što se danas govori ovdje, protiv onih koji se ogluše o postavljene znakove koji su na vidljivim mjestima, odnosno o Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Ako govorimo o brojkama, PU Brodsko-posavska utvrdi oko 2.000 prekršaja koji se tiču parkiranja i zaustavljanja suprotno propisima, od čega je otprilike jedna četvrtina onih koji parkiraju na parkirna mjesta predviđena za osobe s invaliditetom. To predstavlja drsku zonu ponašanja takvih vozača i mislim da bismo svi trebali biti senzibilizirani s ovim ljudima i paziti na društvene nejednakosti. PU podržava ovakvu akciju i nastavit ćemo suradnju s ovim udrugama i drugim dionicima u prometu.” – napominje Zarožinski. Policijski službenik Zlatko Zarožinski istaknuo je kako je kazna za parkiranje na mjestima za osobe s invaliditetom 90 eura te da se vozilo može podignuti “paukom”  te dodao da PU brodsko-posavska godišnje zabilježi oko 2000 nepropisnih parkiranja, a četvrtina se odnosi na mjesta za osobe s invaliditetom. Tako je prošle godine od 2100 prekršaja njih 467 bilo je na mjestima za osobe s invaliditetom.

Projektni partner iz Norveške Artepunkt Skandinavia doprinijet će svojim inovativnim i kreativnim pristupom u izradi medijskih sadržaja (radiom drama) s ciljem upoznavanja šire javnosti o problemima i poteškoćama s kojima se OSI i osobe oboljele od multiple skleroze susreću.

Ciljana skupina, osobe s invaliditetom i osobe oboljele od MS-a se susreću sa problemom kršenja temeljnih ljudskih kroz nedovoljno osiguranu arhitektonsku i turističku pristupačnost, te neredovito ostvarivanje prava na zdravstvenu rehabilitaciju.

Kroz aktivnosti organizacijskog razvoja ojačat će se partnerska suradnja na projektu te osigurati temelji za daljnju nadogradnju projektnih aktivnosti, kao i za nove projekte.

Uloga prijavitelja, partnera i projekta je promicati poštivanje ljudskih prava OSI zagovaranjem jednakog postupanja prema OSI, povećanjem svijest šire javnosti o problemima OSI.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

OSTAVI DOBAR TRAG UDRUGA CARPE DIEM

Finalisti programa edukacijske i mentorske podrške neprofitnim organizacijama Ostavi dobar trag, fundraisingom do financijske otpornosti, koju su prvi put organizirali Erste banka s partnerima ACT Grupa, Panda komunikacije i Erste zaklada, predstavili su  svoje projekte, a među devet odličnih ideja proglašene su najbolje. Individualnu mentorsku i komunikacijsku podršku u vrijednosti 8.000 € osvojila je Udruga Feniks iz Splita, a pristup NGO Akademiji i daljnjoj podršci ACT Grupe osvojile su udruge Dokkica, BIOM, Carpe Diem i Hrvatska mreža beskućnika.  Od ukupno 41 udruge, koliko ih se prijavilo u ovaj program, do zadnje je stepenice stiglo njih devet, iz različitih krajeva Hrvatske. U petominutnoj prezentaciji pokazali su koliko su napredovali nakon četiri tjedana rada s mentorima, pri čemu su dobili podršku za razvoj teorije promjene, poslovnog modela, fundraising strategije, fundraising kampanje i komunikacijske strategije.

Danas nam urednica Radija 92 predstavlja Udrugu Carpe Diem iz Karlovca.

Udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih djeluje od 2005. godine. Iza njih je sedamnaest uspješnih godina rada s mladima i za mlade. Razvijaju razne projekte, vode centar za mlade, info-centar za mlade, job-klub za mlade i drugo. „Ono što nam je najveći problem kao organizaciji civilnog društva je to što smo financirani projektno, ovisimo o davateljima financijskih sredstava na nacionalnoj i europskoj razini. No, to ne bi uopće bio problem da postoji neki kontinuitet raspisivanja poziva i da znamo planirati. To je nešto što nam nedostaje i predstavlja nam najveći izazov jer ostajemo bez ljudi, dolazi do prekida nekih veoma uspješnih projekata i aktivnosti koje provodimo. Stoga je ova inicijativa super i jako mi se sviđa. Prijavili smo se jer se želimo malo okrenuti prema privatnom sektoru, mislim da imamo kvalitetu i dobre programe te nas privatni sektor može podržati i vidjeti svoj interes u tome. Konkretno, ovdje predstavljamo savjetovalište za mentalno zdravlje namijenjeno mladima. Zapravo, to je naš projekt još od prije desetak godina, koji smo htjeli pokrenuti s gradom Karlovcem. Međutim, nismo nikad uspjeli postaviti ga tako da počne raditi. Imali smo neke projektne korake, ali ne možemo jednu takvu ustanovu bazirati na projektima“, rekla nam je Aleksandra Podrebarac, osnivačica i predsjednica udruge Carpe Diem.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_______________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

OSTAVI DOBAR TRAG DJEČJI KREATIVNI CENTAR DOKKICA

Finalisti programa edukacijske i mentorske podrške neprofitnim organizacijama Ostavi dobar trag, fundraisingom do financijske otpornosti, koju su prvi put organizirali Erste banka s partnerima ACT Grupa, Panda komunikacije i Erste zaklada, predstavili su  svoje projekte, a među devet odličnih ideja proglašene su najbolje. Individualnu mentorsku i komunikacijsku podršku u vrijednosti 8.000 € osvojila je Udruga Feniks iz Splita, a pristup NGO Akademiji i daljnjoj podršci ACT Grupe osvojile su udruge Dokkica, BIOM, Carpe Diem i Hrvatska mreža beskućnika.  Od ukupno 41 udruge, koliko ih se prijavilo u ovaj program, do zadnje je stepenice stiglo njih devet, iz različitih krajeva Hrvatske. U petominutnoj prezentaciji pokazali su koliko su napredovali nakon četiri tjedana rada s mentorima, pri čemu su dobili podršku za razvoj teorije promjene, poslovnog modela, fundraising strategije, fundraising kampanje i komunikacijske strategije.

Danas nam urednica Radija 92 predstavlja Dječji kreativni centar Dokkica iz Osijeka.

Više od dvanaest godina bave se socijalnim uslugama za djecu, pa su uvidjeli da usluga za djecu s teškoćama u razvoju na istoku Hrvatske, nažalost, nema dovoljno. Došli su na ideju da naprave kabinet za potpomognutu komunikaciju za djecu kojoj je govor otežan ili onemogućen. „Trebalo nas je u tome osnažiti. Imamo poruke, imamo stručnjake i ono što želimo pokazati javnosti, no bila nam je potrebna podrška kako to iskomunicirati. Srećom, uspjeli smo se ostvariti kroz program Ostavi dobar trag te dobiti kvalitetnu edukaciju. Uz njihovu podršku sad se osjećamo osnaženo te bismo mogli cijeloj javnosti objasniti da su naša najosjetljivija skupina djeca s teškoćama u razvoju, pa i ona s najtežim oblikom, a to je cerebralna paraliza. Ta djeca imaju potpuno onemogućen govor, ali bi pomoću jednog tablet-uređaja s potpomognutim softverom mogla komunicirati, mogla bi reći kad ih boli zub ili leđa, i sve to samo zjenicom oka. Zvuči možda malo spejs-šatlovski, ali to je samo jedan uređaj za 8.000 eura. To nam je trenutno u fokusu, želimo djeci pribaviti uređaje koji će im omogućiti komunikaciju, temeljno ljudsko pravo, i da to imamo u istočnoj regiji Hrvatske. Imali smo mentore iz različitih područja: strategije, financiranja, fundraisinga i komunikacije u sklopu ovog programa. ACT Grupa, Panda komunikacije i Erste banka napravile su veoma velik posao za nas i ostale neprofitne organizacije. Predivno je što u svom djelovanju rado podijele sve materijale te toliko lijepo i jednostavno sve objasne, tako da mi ovu poruku možemo prenijeti našim drugim kolegama iz civilnog sektora jer – ne zaboravimo da se civilni sektor treba držati zajedno“, rekla nam je Matea Gašparić.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_____________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

NATAŠA HLABAN – PODRŠKA OBOLJELIMA NA LOKALNOJ I EUROPSKOJ RAZINI

U razgovoru s Natašom Hlaban doznali smo pregršt novosti. Prošle godine izabrana je za članicu odbora Europske MS platforme, a ujedno je i predsjednica Društva multiple skleroze Krapinsko- zagorske županije. U ime nacionalnog Saveza Društva MSa izabrana je u izvršni odbor u prestižnoj organizaciji koja okuplja članove iz 37 zemalja.

“Kao što mi pružamo podršku, provodimo projekte i sudjelujemo u istraživanju i to radimo na lokalnoj sceni oni to rade na europskoj. Ono što je najvažnije je da sudjeluju u oblikovanju javnih politika. Projekti se tiču osoba s multiple sklerozom, ali i osoba s invaliditetom”, istaknula je Hlaban koja ima veliku misiju – sudjeluje u prikupljanju podataka u velikom istraživanju putem ankete.

„Simptomi multiple skleroze su poznati, ali vrlo različiti i vrlo individualni. Zato je i zovu bolest s tisuću lica. U suradnji izrađujemo strateški plan platforme za to veliko istraživanje. On je u završnoj fazi i trebamo ga prevesti na sve jezike. Omogućit će da prikupimo izuzetno važne podatke. Osim sociodemografskih pitanja neka će se odnositi na zdravstveni status, pojedine simptome i terapije koji naši oboljeli koriste. To će biti prva takva studija i prevedeno istraživanje, a uključit će i razne zdravstvene institucije.“, najavila je Hlaban i dala podatak da više od milijun ljudi u Europi boluje od multiple skleroze. Što se tiče rada u Društva dodaje kako im je potrebno provesti 14 ili 15 projekata koji im osiguravaju funkcioniranje kroz godinu.

Dugogodišnje iskustvo u civilnom sektoru usmjerila je prema boljitku svojih članova i zajednice, a Društvo Krapinsko-zagorske županije ima 35 zaposlenih, 20 osobnih asistenata i 10 pomoćnika u nastavi, a zaposleni su psiholog i fizioterapeut na puno radno vrijeme.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_____________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

SLAVKO MARTAN – UZ DRUŠTVO NEMA LUTANJA, MNOGI DOĐU KOD NAS KAD SU VEĆ UMORNI I FRUSTRIRANI

Dopredsjednik Društva Koprivničko-križevačke županije Slavko Martan i sam se morao suočiti s dijagnozom multiple skleroze, a dobro mu je poznato što ljudi još uvijek gledaju na bolest kao tabu temu.

„Naše Društvo ima 107 članova, a znamo da u našoj županiji nažalost ima i više oboljelih, no  neki jako teško govore o tome. Što više ljudi želimo uključiti. Volio bih da se o bolesti više priča, jer to bolest kao i svaka druga ako je tako prihvatiš.“, rekao nam je Slavko u razgovoru.

Za dijagnozu je doznao 2007. tada je primao studijski lijek nakon čega je njegovo stanje bez pogoršanja.

”Društvo je postalo luka za puno ljudi koji krenu sami u bitku s bolesti. Dođu na kraju kada su umorni i frustrirani. Trebaju doći prije jer uz nas koji smo to prošli puno manje lutaju.”, zaključuje.

Svjestan je da uz Društvo puno lakše mogu ostvariti prava te da se udruga mora posvetiti Eu projektima  Na MS Vikend dolazi već godinama, jer je to najbolji način da zajedničkim snagama dođu do novih spoznaja o bolesti, saznati za nove projekte, a najvažnije je druženje i upoznavanje.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_____________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

LJILJANA BRKIĆ – MNOGI KAO I JA PADNU U DEPRESIJU KAD DOZNAJU ZA BOLEST, ALI TREBA GLEDATI NAPRIJED

„Multipla skleroza je zaista bolest s tisuću lica. Svakome od nas se ona manifestira na drugačiji način. Nikada ne znate što vas čeka i koliko brzo će ona napredovati i to je njena težina. Ali ono što moramo i što se trudimo postići je pozitivno razmišljanje. Ne smijemo potonuti zbog bolesti, već pokušati što pozitivnije gledati na sve i samo naprijed“, rekla nam je Ljiljana Brkić, predsjednica Društva Virovitičke-podravske županije dodavši kako je veseli druženje i odlična suradnja te da se zbog bolesti naučila živjeti dan po dan.

Kao predsjednica je vrlo požrtvovana, često ostavlja kontakt kako službenog, tako i privatnog telefona. „Pomažem gdje god stignem kao što su nekada pomagali meni. Mnogi članovi nam nisu aktivni, a imamo mnogo onih koji su nepokretni. Važno je razgovarati o svemu“, dodaje.

Potpora koju pružamo jedni drugima je vrlo važna  kaže je Brkić koju je oduševilo predavanje doktorice Vesne Kes na MS Vikendu u Biogradu na moru kad je pričala o MSu i seksualnosti.

„Najprije smo osjetili sram, ali komentari nakon radionice su neprocjenjivi. Svi smo rekli da ne treba pričati samo o bolesti, nekad je i šala super. Doktorica je za deset!“, zaključila je.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_____________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

IVA TOŠ – POSTOJI VIDLJIV NAPREDAK SURADNJE GRADA I UDRUGE U BORBI ZA PRISTUP

Zbog našeg projekta Pritisak za pristup razgovarali smo s Udrugom Slijepih Sisačko-moslavačke županije i njezinom djelatnicom Ivom Toš koja je zaposlena na radnom mjestu radne terapeutkinje. Radi savjetodavni posao za javne službe kako bi osobama s invaliditetom olakšali pristup institucijama i drugim javnim ustanovama. .

Udruga nakon potresa ne radi samo materijalnu, već i administrativnu pomoć jer je riječ o slijepim osobama koje nisu u mogućnosti samostalno ispuniti obrasce kako bi ostvarili svoja prava.

Najveće misija udruge je osvještavanje ljudi i ljudi koji rade na gradnji novih građevina da imaju senzibilitet prema osobama s invaliditetom.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_____________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

RADIONICA ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE KOJA NAS PODSJEĆA O PRAVILNOM POSTUPANJU PREMA OSOBAMA S INVALIDITETOM

U sklopu projekta „Pritisak za pristup“ zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić održao je 15. studenog 2022. godine u Slavonskom Brodu na lokaciji Udruge osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco – Moto“ predavanje i radionicu pod naslovom „Pravilno postupanje prema osobama s invaliditetom u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom“.

Znate li da ima više od 14% posto osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu Hrvatske…Znate li da je slijepoj osobi primjereno reći “vidimo se”, a gluhoj osobi reći “čujemo se”?

Sudionici radionice imali su prilike saznati više podataka i važnih informacija o ukupnoj populaciji osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, upoznati se s ispravnim i odgovarajućim načinom komunikacije s osobama različitih vrsta invaliditeta, a razgovaralo se i o konkretnim pozitivnim i negativnim primjerima iz svakodnevnog života. Tijekom radionice predstavljeni su i primjeri u kojima je Pravobranitelj za osobe s invaliditetom postupao na temelju predstavki i pritužbi za koje je utvrđeno da su bili korišteni neodgovarajući načini komunikacije s osobama s invaliditetom. Posebno važnim ocijenjeno je znanje i iskustvo o prenošenju informacija djelatnika zaposlenih u sektoru zdravstva. Tijekom radionice predstavljen je projekt „Pritisak za pristup“ koji je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Prijavitelj ovog projekta je Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije, a partneri su Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco – Moto, Policijska uprava brodsko-posavska, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije i Udruga Arte punkt Scandinavia iz Norveške. Projekt je s provedbom započeo 1. rujna 2022. godine, a trajat će ukupno 15 mjeseci, sve do 30. studenog 2023. godine. Opći cilj projekta je unaprijediti poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava osoba s invaliditetom kroz zagovaranje njihovih temeljnih prava na jednako postupanje, dok su ključne aktivnosti projekta zagovaračke i javne kampanje, predstavljanje rada i djelovanja organizacija civilnog društva i savjetodavna pomoć ciljanoj skupini. Ovim projektom su postavljeni i neki specifični ciljevi: (1) promicanje poštivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom kroz zagovaranje jednakog postupanja prema osobama s invaliditetom i osobama oboljelim od multiple skleroze, (2) povećanje svijesti šire javnosti o problemima osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina radi osiguravanja jednakosti u društvu i smanjenju diskriminacije prema osobama s invaliditetom, te informiranje o međunarodnim standardima ljudskih prava, (3) poboljšanje kvalitete života žrtava kršenja ljudskih prava kroz informiranje i osnaživanje osoba s invaliditetom i osoba oboljelih od MS-a.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

 

  

  

____________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

NE PRIČAMO SAMO O BOLESTI, IMA TU PJESME I ŠALE

Predsjednica Društva multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije Danijela Šaka bila je gošća emisije O nama uvijek s vama. Prisjetila se početaka Društva i istaknula važnost projekta “Pritisak za pristup”. “Pristup za osobe s invaliditetom je jako važna tema i bitno nam je imati mogućnost i raditi na dizanju svijesti s kakvim se barijerama susreću osobe s invaliditetom. Trebamo imati pravo konzumirati svoja osnovna prava. Imati mogućnost otići u kazalište ili dućan. To nam treba biti dostupno.”, rekla nam je u razgovoru Danijela. “Naša udruga ima 68 članova, osnovani smo prije pet godina. Radimo koliko možemo i vama hvala vam na pomoći. U početku Društvo su činile tri osobe. Osvjestili smo da je brojčano stanje oboljelih, iz dana u dan, sve veće i veće, a takva udruga u našoj županiji nije postojala. Od 13 članova smo došli na današnju brojku. Nažalost, ima još oboljelih koji nemaju snage i hrabrosti pristupiti Društvu. Mi nastojimo pomoći svojim članovima u vidu psihologa i neurologa i kroz saznanja i razmjenu iskustava. Ljudi se boje da samo o bolesti raspravljamo, ali nije istina, mi se znamo opustiti, ima tu srećom, i pjesme i šale”, dodala je.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

___________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

NA MS VIKENDU NEMA TABU TEMA

Dopredsjednica Društva multiple-skleroze Osječko-baranjske županije Kristina Matković bila je gošća emisije “O nama uvijek s vama.” “Kao brojna naša društva diljem Hrvatske i naše je ove godine proslavilo 20 godina djelovanja udruge. Što se tiče projekata, mogu reći da se situacija poboljšava nakon što je zbog Covida – 19 sve splasnulo, krenuli su neki natječaji i neki su nam i prošli, dok druge čekamo. Izazovno je. “, dodaje dopredsjednica koja ističe važnost suradnje s drugim društvima, bitno je biti otvoren i povezan. Veseli je, dodaje, da na MS Vikendu nema tabua, teme predavanja su različite. Od seksualnosti u MS, ali i trudnoći, što je kao tek udanu gospođu posebice zanima.

Cilj Društva je promicanje, razvitak i unapređenje liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštita osoba oboljelih od multiple skleroze te informiranje o zakonima i dokumentima koja je obuhvaća problematiku osoba s invaliditetom. Društvo okuplja oboljele od multiple skleroze (oko 130 članova), pridružene članove i volontere.

“Projekt “Pritisak za pristup” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova”;

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

PRITISAK ZA PRISTUP

ZA! PRITISAK ZA PRISTUP!

O temi  kako žive OSI u Hrvatskoj, a i u Slavonskom Brodu, razgovarali smo s Gordanom Mišković, smo predsjednicom udruge Loco Moto. Udruga je osnovana davne 1984. godine pod drugim imenom, ali s istim ciljevima, a to je razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s invaliditetom, te zagovaranje modela za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje i uključivanje u život i razvoj zajednice. Svojim zalaganjem potiču stvaranje boljih uvjeta života osoba s invaliditetom u Gradu i Županiji. Prisutni su u svim segmentima javnog i političkog života. Provođenjem brojnih projekata i programa Udruga je utjecala na mijenjanje stavova prema osobama s invaliditetom, ali i na konkretne pozitivne promjene kao što je uklanjanje barijera, kako one prostorne, tako i društvene stereotipe. “Mi smo svi svjedoci da se susrećemo s mnogim prostornim barijerama još uvijek. Ne postoji neki mehanizam da one nestanu odjednom, ali možemo i moramo utjecati na svijest, ukazivati i educirati na zakonsku obvezu, što je konstantna borba.”

“Projekt “Pritisak za pristup” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova”;

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

____________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

DRUŠTVO I PROJEKTI KOJI MIJENJAJU ZAJEDNICU

U prvoj emisiji kroz projekt “Pritisak za pristup” koji je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova”. predstavljamo predsjednika Društva multiple skleroze Željka Pudića koji je na čelu Društva od 2005. godine. Glavno pitanja je jesu li ovo najizazovnija vremena do sada… “Imali smo mi i izazovnijih vremena. To su bili počeci kad nismo imali financija i nismo mogli sprovesti ono što smo planirali. Sad su također izazovna vremena. Svi znamo kako je teško, jer su sredstva smanjena. Bitno je za nas i naše članove da su projekti kontinuirani. Problem je kad između projekta nastane prazan prostor, onda često ostanemo prepušteni sami sebi.” Predsjednik se dotaknuo i budućih planova za udrugu, ali i projekta na koje je najponosniji.

“Projekt “Pritisak za pristup” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova”;

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

 

 

____________________________________________________________________

 

Skip to content