“PRITISAK ZA PRISTUP”

 

INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Trajanje projekta je 15 mjeseci u razdoblju od 01.09.2022. godine do 30.11.2023. godine.

Prijavitelj i korisnik projekta „Pritisak za pristup“ je Društvo multiple skleroze Brodsko – posavske županije, a Partneri na projektu su:

 1. Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco – Moto“;
 2. Policijska uprava brodsko – posavska;
 3. Ured Pravobranitelja za osobe s invaliditetom;
 4. Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko – moslavačke županije i
 5. Udruga Artepunkt Skandinavia.

Projekt „Pritisak za pristup“ doprinosi sljedećem prioritetnom programskom području: „Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta“.

Projekt „Pritisak za pristup“ primarno doprinosi programskom učinku „Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju“.

SAŽETAK PROJEKTA

Osobe s invaliditetom i osobe oboljele od multiple skleroze se često susreću s problemima  pristupačnosti, npr. kod u ulaska u muzej, pojedine javne ustanove, restorane; često se parkira na označena mjesta na kojima oni imaju prednost te neredovito ostvaruju prava na zdravstvenu rehabilitaciju.

Zagovaračkim i javnim kampanjama: „Želiš li se mijenjati za moje mjesto“, „Zdravstvena rehabilitacija“, „Arhitektonska pristupačnost“ i „Turistička pristupačnost“ u suradnji s predstavnicima javne vlasti želimo ukazati na njihove probleme te unaprijediti poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava osoba s invaliditetom.

Radijskim emisijama, dramama i jinglovima o ljudskim pravima, pristupačnosti u kojima će sudjelovati osobe s invaliditetom i osobe oboljele od multiple skleroze se želi povećati svijest šire javnosti o problemima osoba s invaliditetom te pridonijeti poboljšanju kvalitete života žrtava kršenja ljudskih prava.

Nakon provedenih kampanja očekujemo da će vozači pripaziti na parkiranje svojih vozila na parkirališnim mjestima označenim za osobe s invaliditetom;  očekujemo poboljšanje uvjeta za ostvarivanje prava na zdravstvenu rehabilitaciju te da će se poboljšati uvjeti za pristupačnost u pojedinim turističkim objektima i javnim ustanovama.

Projektni partner iz Norveške Artepunkt Skandinavia doprinijet će svojim inovativnim i kreativnim pristupom u izradi medijskih sadržaja (radiom drama) s ciljem upoznavanja šire javnosti o problemima i poteškoćama s kojima se OSI i osobe oboljele od multiple skleroze susreću.

Ciljana skupina, OSI i osobe oboljele od MS-a se susreću sa problemom kršenja temeljnih ljudskih kroz nedovoljno osiguranu arhitektonsku i turističku pristupačnost, te neredovito ostvarivanje prava na zdravstvenu rehabilitaciju.

Opći cilj projekta je unaprijediti poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava OSI kroz zagovaranje njihovih temeljnih prava na jednako postupanje, dok su ključne aktivnosti projekta zagovaračke i javne kampanje, predstavljanje rada i djelovanja OCD-a i savjetodavna pomoć ciljanoj skupini.

Specifični ciljevi projekta :

 1. Promicanje poštivanja ljudskih prava OSI kroz zagovaranje jednakog postupanja prema osobama s invaliditetom i osobama oboljelim od multiple skleroze.
 2. Povećanje svijesti šire javnosti o problemima OSI i drugih ranjivih skupina radi osiguravanja jednakosti u društvu i smanjenju diskriminacije prema OSI, te informiranje o međunarodnim standardima ljudskih prava.
 3. Poboljšanje kvalitete života žrtava kršenja ljudskih prava kroz informiranje i osnaživanje osoba s invaliditetom i osoba oboljelih od MS-a.

Multiplikacijski učinak projekta se ostvaruje kroz objave medijskih kampanja na području drugih županija (OBŽ, VŽ, SDŽ) te podjelom pdf verzije priručnika o pristupačnosti u turizmu županijskim turističkim zajednicama RH.

Multiplikacijski učinak projekta osiguran je i kroz konferenciju o projektu za širu javnosti, web stranicama Radija 92 FM i partnera, gdje će biti dostupne pdf verzije izrađenih materijala na projektu za preuzimanje.

Kroz aktivnosti organizacijskog razvoja ojačat će se partnerska suradnja na projektu te osigurati temelji za daljnju nadogradnju projektnih aktivnosti, kao i za nove projekte.

Uloga prijavitelja, partnera i projekta je promicati poštivanje ljudskih prava OSI zagovaranjem jednakog postupanja prema OSI, povećanjem svijest šire javnosti o problemima OSI.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 1. Zagovaračke kampanje

1.1. Zagovaračka kampanja „Želiš li se mijenjati za mjesto“

1.2. Zagovaračka kampanja poboljšanja zdravstvene rehabilitacije

1.3. Zagovaračka kampanja arhitektonske pristupačnosti

1.4 Zagovaračka kampanja turističke pristupačnosti

 1. Javne kampanje

2.1 Medijska kampanja na temu zdravstvene rehabilitacije

2.2 Medijska kampanja na temu arhitektonska pristupačnost

2.3 Medijska kampanja na temu turistička pristupačnost sadržava

2.4 Promocija i podizanje svijesti o međunarodnim standardima o ljudskim pravima

 1. Javno predstavljanje rada i djelovanja OCD-a
 2. Savjetodavna pomoć OSI i oboljelima od MS-a žrtvama kršenja ljudskih prava

Kontakt osoba: Mia Mihić, voditeljica projekta

e-pošta: info@dmsbpz.hr, mia.mihic.hr@gmail.com

Web stranica za više informacija: https://www.dmsbpz.hr/

“Projekt “Pritisak za pristup” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova”;
 
Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda”

 

 

MEĐUNARODNI STANDARDI O LJUDSKIM PRAVIMA

Ljudska prava se odnose na pravnu, filozofsku i političku ideju prema kojoj svako ljudsko biće rođenjem bez obzira na svoj spol, porijeklo, državljanstvo stiče određena neotuđiva prava.

Osnova ljudskih prava je da su svi ljudi jednaki usprkos razlikama koje postoje između njih; načelo jednakosti kao i načelo nediskriminacije.

Temelj sustava zaštite ljudskih prava: Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima!

 • Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo, mora se štititi i poštovati!
 • Svatko ima pravo na slobodu i osobnu sigurnost!

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA prihvaćena od Opće skupštine Ujedinjenih naroda 10. 12.1948., smatra se međunarodnim standardom ljudskih prava.

Čl. 1.: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva.“

Čl. 28.: „Svatko ima pravo na društveni i međunarodni poredak u kojemu se prava i slobode utvrđene ovom Deklaracijom mogu u punoj mjeri ostvariti“

Međunarodni dan ljudskih prava – 10. prosinca

Ljudska prava se kategoriziraju kroz tri generacije:

 • generacija građanska i politička prava
 • generacija gospodarska, socijalna i kulturna prava
 • generacija kolektivna prava

Međunarodne standarde i načela zaštite ljudskih prava Republika Hrvatska implementirala je u nacionalno zakonodavstvo kroz Ustav i kroz zakone.

Hrvatska Vlada kao temeljna polazišta uzima zaštitu temeljnih sloboda i prava svakog čovjeka. Posebna pozornost pridaje se zaštiti prava nacionalnih manjina, osoba s invaliditetom, djece i žena, kao i svih ugroženih skupina jer je kontinuirano podizanje razine zaštite ljudskih prava.

(EUROPSKA) KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Temeljna ljudska prava :

 1. Dostojanstvo: ljudsko dostojanstvo, pravo na život, pravo na integritet osobe, zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne, zabrana ropstva i prisilnog rada,
 2. Slobode: pravo na slobodu i sigurnost, poštovanje privatnog i obiteljskog života, zaštita osobnih podataka, pravo na stupanje u brak i pravo na osnivanje obitelji, sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi, sloboda izražavanja i informiranja, sloboda okupljanja i udruživanja, sloboda umjetnosti i znanosti, pravo na obrazovanje, sloboda izbora zanimanja i pravo na rad, sloboda poduzetništva, pravo na vlasništvo, pravo na azil, zaštita u slučaju udaljavanja, protjerivanja ili izručenja
 3. Jednakost: jednakost pred zakonom, nediskriminacija, kulturna, vjerska i jezična raznolikost, ravnopravnost žena i muškaraca, prava djeteta, prava starijih osoba, integracija osoba s invaliditetom
 4. Solidarnost: pravo radnika na informiranje i savjetovanje u poduzeću, pravo na kolektivno pregovaranje i djelovanje, pravo na pristup službama za posredovanje pri zapošljavanju, zaštita u slučaju neopravdanog otkaza, pošteni i pravični radni uvjeti, zabrana rada djece i zaštita mladih pri radu, obiteljski i profesionalni život, socijalna sigurnost i socijalna pomoć, zdravstvena zaštita, pristup službama od općeg gospodarskog interesa, zaštita okoliša, zaštita potrošača
 5. Prava građana: pravo glasovati i biti biran na izborima, pravo na dobru upravu, pravo pristupa dokumentima, pravo na podnošenje peticije, sloboda kretanja i boravka, diplomatska i konzularna zaštita
 6. Pravda: pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje, pretpostavka nedužnosti i pravo na obranu, načela zakonitosti i razmjernosti kaznenih djela i kazni, pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen za isto kazneno djelo

! Svaki građanin može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju ili posebnim pravobraniteljima (pravobranitelj za osobe s invaliditetom), ovisno o vrsti povredi ljudskih prava.

Web stranica za više informacija: https://www.ombudsman.hr/

Letak o Međunarodnim standardima o ljudskim pravima

Standardi ljudskih prava


PRITISAK ZA PRISTUP

NATAŠA HLABAN – PODRŠKA OBOLJELIMA NA LOKALNOJ I EUROPSKOJ RAZINI

U razgovoru s Natašom Hlaban doznali smo pregršt novosti. Prošle godine izabrana je za članicu odbora Europske MS platforme, a ujedno je i predsjednica Društva multiple skleroze Krapinsko- zagorske županije. U ime nacionalnog Saveza Društva MSa izabrana je u izvršni odbor u prestižnoj organizaciji koja okuplja članove iz 37 zemalja.

“Kao što mi pružamo podršku, provodimo projekte i sudjelujemo u istraživanju i to radimo na lokalnoj sceni oni to rade na europskoj. Ono što je najvažnije je da sudjeluju u oblikovanju javnih politika. Projekti se tiču osoba s multiple sklerozom, ali i osoba s invaliditetom”, istaknula je Hlaban koja ima veliku misiju – sudjeluje u prikupljanju podataka u velikom istraživanju putem ankete.

„Simptomi multiple skleroze su poznati, ali vrlo različiti i vrlo individualni. Zato je i zovu bolest s tisuću lica. U suradnji izrađujemo strateški plan platforme za to veliko istraživanje. On je u završnoj fazi i trebamo ga prevesti na sve jezike. Omogućit će da prikupimo izuzetno važne podatke. Osim sociodemografskih pitanja neka će se odnositi na zdravstveni status, pojedine simptome i terapije koji naši oboljeli koriste. To će biti prva takva studija i prevedeno istraživanje, a uključit će i razne zdravstvene institucije.“, najavila je Hlaban i dala podatak da više od milijun ljudi u Europi boluje od multiple skleroze. Što se tiče rada u Društva dodaje kako im je potrebno provesti 14 ili 15 projekata koji im osiguravaju funkcioniranje kroz godinu.

Dugogodišnje iskustvo u civilnom sektoru usmjerila je prema boljitku svojih članova i zajednice, a Društvo Krapinsko-zagorske županije ima 35 zaposlenih, 20 osobnih asistenata i 10 pomoćnika u nastavi, a zaposleni su psiholog i fizioterapeut na puno radno vrijeme.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_____________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

SLAVKO MARTAN – UZ DRUŠTVO NEMA LUTANJA, MNOGI DOĐU KOD NAS KAD SU VEĆ UMORNI I FRUSTRIRANI

Dopredsjednik Društva Koprivničko-križevačke županije Slavko Martan i sam se morao suočiti s dijagnozom multiple skleroze, a dobro mu je poznato što ljudi još uvijek gledaju na bolest kao tabu temu.

„Naše Društvo ima 107 članova, a znamo da u našoj županiji nažalost ima i više oboljelih, no  neki jako teško govore o tome. Što više ljudi želimo uključiti. Volio bih da se o bolesti više priča, jer to bolest kao i svaka druga ako je tako prihvatiš.“, rekao nam je Slavko u razgovoru.

Za dijagnozu je doznao 2007. tada je primao studijski lijek nakon čega je njegovo stanje bez pogoršanja.

”Društvo je postalo luka za puno ljudi koji krenu sami u bitku s bolesti. Dođu na kraju kada su umorni i frustrirani. Trebaju doći prije jer uz nas koji smo to prošli puno manje lutaju.”, zaključuje.

Svjestan je da uz Društvo puno lakše mogu ostvariti prava te da se udruga mora posvetiti Eu projektima  Na MS Vikend dolazi već godinama, jer je to najbolji način da zajedničkim snagama dođu do novih spoznaja o bolesti, saznati za nove projekte, a najvažnije je druženje i upoznavanje.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_____________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

LJILJANA BRKIĆ – MNOGI KAO I JA PADNU U DEPRESIJU KAD DOZNAJU ZA BOLEST, ALI TREBA GLEDATI NAPRIJED

„Multipla skleroza je zaista bolest s tisuću lica. Svakome od nas se ona manifestira na drugačiji način. Nikada ne znate što vas čeka i koliko brzo će ona napredovati i to je njena težina. Ali ono što moramo i što se trudimo postići je pozitivno razmišljanje. Ne smijemo potonuti zbog bolesti, već pokušati što pozitivnije gledati na sve i samo naprijed“, rekla nam je Ljiljana Brkić, predsjednica Društva Virovitičke-podravske županije dodavši kako je veseli druženje i odlična suradnja te da se zbog bolesti naučila živjeti dan po dan.

Kao predsjednica je vrlo požrtvovana, često ostavlja kontakt kako službenog, tako i privatnog telefona. „Pomažem gdje god stignem kao što su nekada pomagali meni. Mnogi članovi nam nisu aktivni, a imamo mnogo onih koji su nepokretni. Važno je razgovarati o svemu“, dodaje.

Potpora koju pružamo jedni drugima je vrlo važna  kaže je Brkić koju je oduševilo predavanje doktorice Vesne Kes na MS Vikendu u Biogradu na moru kad je pričala o MSu i seksualnosti.

„Najprije smo osjetili sram, ali komentari nakon radionice su neprocjenjivi. Svi smo rekli da ne treba pričati samo o bolesti, nekad je i šala super. Doktorica je za deset!“, zaključila je.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_____________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

IVA TOŠ – POSTOJI VIDLJIV NAPREDAK SURADNJE GRADA I UDRUGE U BORBI ZA PRISTUP

Zbog našeg projekta Pritisak za pristup razgovarali smo s Udrugom Slijepih Sisačko-moslavačke županije i njezinom djelatnicom Ivom Toš koja je zaposlena na radnom mjestu radne terapeutkinje. Radi savjetodavni posao za javne službe kako bi osobama s invaliditetom olakšali pristup institucijama i drugim javnim ustanovama. .

Udruga nakon potresa ne radi samo materijalnu, već i administrativnu pomoć jer je riječ o slijepim osobama koje nisu u mogućnosti samostalno ispuniti obrasce kako bi ostvarili svoja prava.

Najveće misija udruge je osvještavanje ljudi i ljudi koji rade na gradnji novih građevina da imaju senzibilitet prema osobama s invaliditetom.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

_____________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

RADIONICA ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE KOJA NAS PODSJEĆA O PRAVILNOM POSTUPANJU PREMA OSOBAMA S INVALIDITETOM

U sklopu projekta „Pritisak za pristup“ zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić održao je 15. studenog 2022. godine u Slavonskom Brodu na lokaciji Udruge osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco – Moto“ predavanje i radionicu pod naslovom „Pravilno postupanje prema osobama s invaliditetom u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom“.

Znate li da ima više od 14% posto osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu Hrvatske…Znate li da je slijepoj osobi primjereno reći “vidimo se”, a gluhoj osobi reći “čujemo se”?

Sudionici radionice imali su prilike saznati više podataka i važnih informacija o ukupnoj populaciji osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, upoznati se s ispravnim i odgovarajućim načinom komunikacije s osobama različitih vrsta invaliditeta, a razgovaralo se i o konkretnim pozitivnim i negativnim primjerima iz svakodnevnog života. Tijekom radionice predstavljeni su i primjeri u kojima je Pravobranitelj za osobe s invaliditetom postupao na temelju predstavki i pritužbi za koje je utvrđeno da su bili korišteni neodgovarajući načini komunikacije s osobama s invaliditetom. Posebno važnim ocijenjeno je znanje i iskustvo o prenošenju informacija djelatnika zaposlenih u sektoru zdravstva. Tijekom radionice predstavljen je projekt „Pritisak za pristup“ koji je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Prijavitelj ovog projekta je Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije, a partneri su Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco – Moto, Policijska uprava brodsko-posavska, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije i Udruga Arte punkt Scandinavia iz Norveške. Projekt je s provedbom započeo 1. rujna 2022. godine, a trajat će ukupno 15 mjeseci, sve do 30. studenog 2023. godine. Opći cilj projekta je unaprijediti poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava osoba s invaliditetom kroz zagovaranje njihovih temeljnih prava na jednako postupanje, dok su ključne aktivnosti projekta zagovaračke i javne kampanje, predstavljanje rada i djelovanja organizacija civilnog društva i savjetodavna pomoć ciljanoj skupini. Ovim projektom su postavljeni i neki specifični ciljevi: (1) promicanje poštivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom kroz zagovaranje jednakog postupanja prema osobama s invaliditetom i osobama oboljelim od multiple skleroze, (2) povećanje svijesti šire javnosti o problemima osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina radi osiguravanja jednakosti u društvu i smanjenju diskriminacije prema osobama s invaliditetom, te informiranje o međunarodnim standardima ljudskih prava, (3) poboljšanje kvalitete života žrtava kršenja ljudskih prava kroz informiranje i osnaživanje osoba s invaliditetom i osoba oboljelih od MS-a.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

 

  

  

____________________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

NE PRIČAMO SAMO O BOLESTI, IMA TU PJESME I ŠALE

Predsjednica Društva multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije Danijela Šaka bila je gošća emisije O nama uvijek s vama. Prisjetila se početaka Društva i istaknula važnost projekta “Pritisak za pristup”. “Pristup za osobe s invaliditetom je jako važna tema i bitno nam je imati mogućnost i raditi na dizanju svijesti s kakvim se barijerama susreću osobe s invaliditetom. Trebamo imati pravo konzumirati svoja osnovna prava. Imati mogućnost otići u kazalište ili dućan. To nam treba biti dostupno.”, rekla nam je u razgovoru Danijela. “Naša udruga ima 68 članova, osnovani smo prije pet godina. Radimo koliko možemo i vama hvala vam na pomoći. U početku Društvo su činile tri osobe. Osvjestili smo da je brojčano stanje oboljelih, iz dana u dan, sve veće i veće, a takva udruga u našoj županiji nije postojala. Od 13 članova smo došli na današnju brojku. Nažalost, ima još oboljelih koji nemaju snage i hrabrosti pristupiti Društvu. Mi nastojimo pomoći svojim članovima u vidu psihologa i neurologa i kroz saznanja i razmjenu iskustava. Ljudi se boje da samo o bolesti raspravljamo, ali nije istina, mi se znamo opustiti, ima tu srećom, i pjesme i šale”, dodala je.

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

___________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

NA MS VIKENDU NEMA TABU TEMA

Dopredsjednica Društva multiple-skleroze Osječko-baranjske županije Kristina Matković bila je gošća emisije “O nama uvijek s vama.” “Kao brojna naša društva diljem Hrvatske i naše je ove godine proslavilo 20 godina djelovanja udruge. Što se tiče projekata, mogu reći da se situacija poboljšava nakon što je zbog Covida – 19 sve splasnulo, krenuli su neki natječaji i neki su nam i prošli, dok druge čekamo. Izazovno je. “, dodaje dopredsjednica koja ističe važnost suradnje s drugim društvima, bitno je biti otvoren i povezan. Veseli je, dodaje, da na MS Vikendu nema tabua, teme predavanja su različite. Od seksualnosti u MS, ali i trudnoći, što je kao tek udanu gospođu posebice zanima.

Cilj Društva je promicanje, razvitak i unapređenje liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštita osoba oboljelih od multiple skleroze te informiranje o zakonima i dokumentima koja je obuhvaća problematiku osoba s invaliditetom. Društvo okuplja oboljele od multiple skleroze (oko 130 članova), pridružene članove i volontere.

“Projekt “Pritisak za pristup” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova”;

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

PRITISAK ZA PRISTUP

ZA! PRITISAK ZA PRISTUP!

O temi  kako žive OSI u Hrvatskoj, a i u Slavonskom Brodu, razgovarali smo s Gordanom Mišković, smo predsjednicom udruge Loco Moto. Udruga je osnovana davne 1984. godine pod drugim imenom, ali s istim ciljevima, a to je razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s invaliditetom, te zagovaranje modela za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje i uključivanje u život i razvoj zajednice. Svojim zalaganjem potiču stvaranje boljih uvjeta života osoba s invaliditetom u Gradu i Županiji. Prisutni su u svim segmentima javnog i političkog života. Provođenjem brojnih projekata i programa Udruga je utjecala na mijenjanje stavova prema osobama s invaliditetom, ali i na konkretne pozitivne promjene kao što je uklanjanje barijera, kako one prostorne, tako i društvene stereotipe. “Mi smo svi svjedoci da se susrećemo s mnogim prostornim barijerama još uvijek. Ne postoji neki mehanizam da one nestanu odjednom, ali možemo i moramo utjecati na svijest, ukazivati i educirati na zakonsku obvezu, što je konstantna borba.”

“Projekt “Pritisak za pristup” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova”;

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

____________________________________________________________________

PRITISAK ZA PRISTUP

DRUŠTVO I PROJEKTI KOJI MIJENJAJU ZAJEDNICU

U prvoj emisiji kroz projekt “Pritisak za pristup” koji je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova”. predstavljamo predsjednika Društva multiple skleroze Željka Pudića koji je na čelu Društva od 2005. godine. Glavno pitanja je jesu li ovo najizazovnija vremena do sada… “Imali smo mi i izazovnijih vremena. To su bili počeci kad nismo imali financija i nismo mogli sprovesti ono što smo planirali. Sad su također izazovna vremena. Svi znamo kako je teško, jer su sredstva smanjena. Bitno je za nas i naše članove da su projekti kontinuirani. Problem je kad između projekta nastane prazan prostor, onda često ostanemo prepušteni sami sebi.” Predsjednik se dotaknuo i budućih planova za udrugu, ali i projekta na koje je najponosniji.

“Projekt “Pritisak za pristup” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova”;

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

 

 

____________________________________________________________________

Skip to content